Dziecięca lampka Batman w skandynawskim stylu

REGULAMIN KONKURSU NA FB

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Letni konkurs”
 2. Organizatorem Konkursu jest daVinci Drukarnia i Studio Grafiki Sp. z o. o. występująca pod marką ForHomeStudio
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest firma daVinci Drukarnia i Studio Grafiki Sp. z o. o.
 4. Konkurs trwa od 25.07.2018 godzina 00:00 do 31.07.2018 godzina 23:59

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:                                                                                                                                                                                                                                a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
 2. Nagrodą w Konkursie jest:3x lampka ścienna marki ForHomeStudio, 3x voucher o wartości 100 zł na zakupy w forhomestudio.com, 3x rabat -20% na zakupy w forhomestudio.com
 3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/forhomestudio/ zamieszczą wpis z pomysłem na aranżację pokoju dziecięcego z wykorzystaniem produktów marki ForHomeStudio.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową w skład, której wchodzą pracownicy firmy daVinci Drukarnia i Studio Grafiki Sp. z o. o.. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 5. Laureat konkursu zostanie wyłoniony na podstawie wybrania wpisu z komentarza.
 6. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres shop@forhomestudio.com.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 7. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureata Konkursu na koszt daVinci Drukarnia i Studio Grafiki Sp. z o. o., na adres wskazany przez Laureata, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 8.  W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez daVinci Drukarnia i Studio Grafiki Sp. z o. o.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 10. Organizator wybierze 3 wpisy którego pomysłodawca otrzyma główną nagrodę oraz 6 wpisów, których autorzy otrzymają nagrody dodatkowe 

§ 3 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.forhomestudio.com/regulamin-konkursu-na-fb
 2. Wzięcie udziału w konkursie oznacza, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść.